Liên hệ THANKS

Chúng tôi đã gửi thư xác nhận tới địa chỉ email mà anh/chị cung cấp.
Trong trường hợp không thấy thư xác nhận được gửi tới có nghĩa là việc tiếp nhận liên hệ chưa được hoàn thành.
Điều này có thể do địa chỉ email mà anh/chị đã điền sai hoặc do việc cài đặt thư rác.
Trong trường hợp này, vui lòng kiểm tra cài đặt và gửi lại.